Wednesday, March 29, 2017

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 4-р сарын ээлжит бус хурал 2017 оны 4-р сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 4-р сарын ээлжит бус хурал 2017 оны 4-р сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017.03.31-2017 оны 4-р сарын 03,04-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу. Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 4-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 4-р сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 4-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 4-р сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017 оны 4-р сарын 17,18-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.

Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Thursday, March 2, 2017

СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 3-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН 14:00 -ААС 238 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 3-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 3-р сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017 оны 3-р сарын 13,14-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.

Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт
 

Wednesday, February 1, 2017

СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 2-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2017 ОНЫ 2-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН 14:00 -ААС 238 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 1-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017 оны 2-р сарын 13,14-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.
Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу.
Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Wednesday, January 4, 2017

СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 1-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2017 ОНЫ 1-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 14:00 -ААС 238 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 1-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017 оны 1-р сарын 16,17-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу. Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу.
Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Tuesday, December 6, 2016

сУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 12-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2016 ОНЫ 12-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН 14:00 -ААС 238 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 12-р сарын ээлжит хурал 2016 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2016 оны 12-р сарын 09-12-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу. Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт